Tablet kölcsönzés

Béreljen és használja napjaink mobilkommunikációs eszközeit!

Megosztás

Kapcsolat

Tablet Rental Hungary Kft

Tel:  +36-70/346-8027
E-mail: info @ kolcsontablet.hu
Web:   www.kolcsontablet.hu

Iroda:

DUNA CENTER Irodaház 
1024 Budapest, Ady Endre u. 19. (a körforgalomnál)

(Egyeztetve H-P: 09.00-16.30)

Szerződési feltételek

A megrendelés menete

Eszközbérleti szolgáltatásunkkal kapcsolatban felvilágosítást kérhet elérhetőségeink bármelyikén. Írásban az info @ kolcsontablet.hu e-mail címen vagy szóban a 36 70 346 8027 telefonszámon.

A weblapon keresztül leadott, vagy e-mailen írásban érkező megrendelésekre (függetlenül annak konkrét vagy érdeklődés jellegétől) visszajelzést adunk. A megkereséseket a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel. Lehetőség szerint 24 órán belül érdemi visszajelzést adunk vagy hivatalos árajánlatot küldünk írásban. Ajánlatunk minden esetben a kért, vagy már egyeztetett konkrét bérleti paraméterek alapján készül és minden általunk javasolt szolgáltatást, díjat tételesen tartalmaz. Az ajánlat változtatási jogát fenntartjuk, amennyiben a Megrendelő részéről változik az igény, vagy bármely a bérletet meghatározó paraméter módosul és ez tudomásunkra jut. 

Az ajánlat érvényességét ajánlatunk tartlamazza. Előzetes ún. tender ajánlatok esetén feltételezzük az esetleges változtatást/módosulást így ez esetben határidőt nem jelölünk, de a már fent említett változtatás jogát deklaráljuk és a konkrét igényre ismételt ajánlatot adunk. 

Az ajánlatot akkor tekintjük elfogadottnak, ha a Megrendelő/Bérlő részéről a meghatalmazott, vagy képviseletre jogosult személy azt aláírásával ellenjegyzi, vagy változatlan tartalommal írásban megrendeli és az abban foglaltakat visszaigazolja. Ellenkező esetben az ajánlat a határidő napján érvényét veszti. 

Szerződés - Szerződéskötés

A bérlet feltétele a bérleti szerződés felek általi aláírása, cégszerű ellenjegyzése a bérleti periódust megelőzően. A bérleti szerződést a bérbeadó minden esetben előzetesen megküldi és az elfogadott árajánlat paraméterei alapján előkészíti. Az itt megfogalmazott Szerződési feltételek minden bérleti szolgáltatásra irányadóak és összhangban állnak az Eszközbérleti Szerződéssel.        

Személyi feltételek

A bérlő Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, intézmény lehet érvényes adószámmal. Magánszemély bérlő 18. életévét betöltött személy lehet, érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya birtokában, melynek bemutatása kötelező.  

A bérlet tartama

A bérleti szerződés határozott időre jön létre. A bérleti idő legkisebb egysége 1 nap. A bérleti időszak kezdete, valamint utolsó napja ismert és a felek által elfogadott. A bérleti szerződés lejártakor a Bérlő köteles a bérelt eszközt és tartozékait üzemképes, az átvételkorival megegyező, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadónak visszaszolgáltatni. A lejárat előtt 3 nappal bejelentett igény alapján a Bérlő kérheti a bérleti szerződés meghosszabbítását.

Az eszközök átvétele, használata

Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a bérelt eszköz műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra. A felek erről a szerződés aláírásakor, az átadással egyidőben közösen meggyőződnek. A Bérlő az eszköz átvételekor - átadás-átvételi jegyzőkönyvben - nyilatkozik annak kifogástalan, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról és arról, hogy azt használatba átvette.

A Bérlő elismeri, hogy a Bérbeadó az eszköz használatát bemutatta. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérelt eszközt és tartozékait rendeltetésszerűen a tőle elvárható gondossággal használja illetve kezeli.

A Bérlő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló eszközt a rendelkezésre álló összes tartozékkal megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben lehetőleg őrzött vagy zárt helyen tartani. 

A bérelt eszköz a bérlet futamideje alatt a Bérlő használatában van, azonban a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi. Bérlő az eszközt semmilyen módon nem terhelheti meg, továbbá biztosítékul sem adhatja. A Bérlő a Bérbeadó írásbeli engedélye nélkül a készüléket harmadik személy használatába nem adhatja. Ha a Bérlő a készüléket a Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be. A Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye szükséges a bérelt eszköz külföldre viteléhez is.

A bérleti szerződés fennállása alatt a Bérbeadó saját költségén gondoskodik a készülék karbantartásáról, és azoknak a hibáknak a kijavításáról, amelyek a rendeltetésszerű használat mellett jelentkeznek. Bérlő harmadik félnél nem javíttathatja az eszközt.

Káresemény

A Bérlő minden rendkívüli eseményről (ideértve a bérelt eszköz rongálását, ellopását, stb.) haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni. Amennyiben a Bérlő a bérelt eszköz használata közben bármilyen rendellenességet észlel, köteles haladéktalanul a készüléket üzemen kívül helyezni, és a Bérbeadót ezzel egyidejűleg értesíteni.

Amennyiben a bérbevett eszközt ellopják, megsemmisül, vagy egyéb biztosítási ill. káresemény éri, függetlenül attól, hogy az a Bérlőnek felróható-e vagy sem, úgy a Bérlő – függetlenül a  rendőrségi ügyintézés idejétől – a káresemény bekövetkeztétől számított 3 munkanapon belül köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt átadáskori értéket a Bérbeadó részére kifizetni. Erről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Bérlő kaució-fizetési kötelezettségének eleget tett, úgy az átadott kaució összegét a felek a fizetendő összegbe beszámítják. Ha a kárösszeg meghaladja a kaució összegét, a Bérlő köteles viselni a többletköltséget.

Fizetési feltételek

A Bérleti díj havi bérlés esetén havonta előre, ellenkező esetben a bérleti időtartam kezdetéig esedékes, hacsak a felek máshogy nem határoznak. A fizetés módja lehet előreutalás, banki átutalás, és készpénz is. 

Utalás: A megrendelt eszközök árajánlatban feltüntetett bérleti díját, kereskedelmi számla/díjbekérő alapján alábbi bankszámlánkra utalhatja:

Tablet Rental Hungary Kft.

11600006-00000000-50642555

A fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, ha az az elszámolási számlán jóváírásra került.

Készpénz: A bérleti díj összegét átadáskor is teljesítheti megegyezést követően. 

Kaució, letét:  A béreltre adott készülékek természetéből fakadóan Felek megállapodása alapján a Bérlő a bérelt eszközben és annak tartozékaiban keletkezett esetleges károk megtérítésére (ideértve az elvesztett, ellopott, használhatatlanná vált  eszköz pótlását is), illetve a bérleti időszak lejártakor a bérelt eszköz visszaszolgáltatásának biztosítására az átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott összegű kauciót fizet. A kaució átadása dokumentált formában történik.

Visszatérő ügyfél, szerződött partner esetében nem feltétele a bérletnek. Magánszemély esetében a kaució minden esetben érvényesíthető és a bérelt készülék értékével áll arányban. Készpénzben fizetendő a bérelt eszköz átvételekor.

Amennyiben a kaució összege felhasználásra nem kerül, úgy a bérleti jogviszony megszűnése esetén az, a szerződés tárgyát képező eszköz visszaszolgáltatásának időpontjában a Bérlő részére visszajár vagy a fizetendő bérleti díj összegébe beszámítható.  

Késedelmes fizetés: A Bérbeadó jogosult a számlában megadott fizetési határidő eredménytelen leteltét követően napi késedelmi kamatot felszámítani a Bérlő hátralékos, ki nem fizetett tartozása után. A kamatfizetési kötelezettség a késedelem 16. napjától számítva. A késedelmi kamat mértéke évi 12 százalék.

Lemondás feltételei

Megrendelt szolgáltatásaink az alábbiak szerint mondhatóak le.

- Megrendelt szolgáltatás a teljesítés kezdetétől számított 48 órával korábban, kötbér nélkül lemondható.

- Megrendelt szolgáltatás a teljesítés kezdetétől számított 24-48 órával korábban történő lemondása esetén50% százalék kötbér kerül felszámolásra

- Megrendelt szolgáltatás a teljesítés kezdetét megelőző 24 órában történő lemondása esetén a vállalási ár 100% -a fizetendő.

Felmondás

A, A Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani amennyiben a Bérlő jelen szerződés bármely pontjában előírt kötelezttségét nem teljesíti; így különösen:

- ha a Bérlő bérleti díjak, illetve egyéb fizetési kötelezettségei teljesítésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, és azt a Bérbeadó felszólítására sem teljesíti;

- Bérlővel szemben jogerősen végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárást rendelnek el, avagy egyéb eljárás alá vonják, mely a Bérlő fizetőképességét hátrányosan érintheti;

- Bérlő adataiban (elérhetőséget érintő adatok pl: cégnév, székhely, telefon, telefax, e-mail) bekövetkező változást írásban nem jelenti be a Bérbeadónak;

- Bérlő a bérelt eszközt nem rendeltetésszerűen használja.

B, Amennyiben a bérleti idő lejártakor a Bérlő a bérelt dolgot nem szolgáltatja vissza a Bérbeadó részére, úgy a Bérlő a bérleti díj kétszeres összegének megfelelő használati díj fizetésére köteles azon időre, amely alatt a bérelt eszközt jogtalanul használja. Továbbá köteles az átadás-átvételi lapon feltüntett pótlási díjat Bérbeadó részére megfizetni. Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy a Bérbeadó a bérelt eszköz visszavétele érdekében szükséges valamennyi, a hatályos jogszabályok biztosította intézkedést jogosult megtenni, amely eljárások kapcsán valamennyi felmerült költség a Bérlőt terheli.

Szállítási feltételek

A bérelt eszközök átvétele előzetesen egyeztetett időpontban és helyen zajlik. Igény esetén futárszolgálat segítségét vesszük igénybe. A futár kizárólag a feladó által meghatározott személynek kézbesíti a küldeményt, annak személyazonosságának ellenőrzésével.

A viszavétel a bérleti időtartam utolsó napján,  vagy az azt követő napon délelőtt 10.00-óráig térítésmentes, ezt követően az ajánlatban szereplő napi díj kerül felszámításra. A felek ettől előzetes egyeztetést követően eltérhetnek. A készülékek visszavételére 08.00-17.00 között mindig van lehetőség az Óbuda Gate Irodaházban a 1023 Árpád fejedelem útja 26-28. V. em címen.


Adatvédelem

Védjegyek, védett nevek

Az oldalon felhasznált védjegyek és védett nevek az azokat megillető cégek tulajdonát képezik.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Személyes adatok védelme

Számunkra kiemelt fontosságú cél a látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. 

A megrendelés elküldésével a megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa szolgáltatott személyes adatokat a kolcsontablet.hu weboldalt kezelő  nyilvántartsa és ajánlatkészítés illetve a kapcsolatfelvétel céljából azokat felhasználja.

A nyilvántartott adatokat ezen túlmenően kizárólag saját marketing és statisztikai célok érdekében használjuk fel, azokat harmadik személy részére nem adja ki.